Schoolreglementen Schooljaar 2015-2016

Doel van het reglement van Maris Stella SBO.

Het doel van het reglement is om:ervoor te zorgen dat het onderwijsproces niet verstoord wordtde onderlinge communicatie op een correcte manier te laten verlopende veiligheid en orde binnen de school te behouden en te garanderen.

Schooltijden.

De lessen beginnen om 07:30. De deelnemer wordt verwacht om bij aanvang van de les op tijd in het lokaal aanwezig te zijn. De eerste bel gaat om 07:25, dan moet de deelnemer naar het lokaal.De tweede bel gaat om 07:30, dan begint de les. Bij de leswisseling gaat de bel één keer; de deelnemer heeft uiterlijk 5 minuten de tijd om zich naar het volgende lokaal te begeven. 
Hier volgen de tijden van de lesuren:
1.07:30 – 08:15
2.08:15 – 09:00
3.09:00 – 09:45
4.09:45 – 10:30 
Pauze: 10:30 – 11:00 
5.11:00 – 11:45
6.11:45 – 12:30
7.12:30 – 13:15
8.13:15 – 14:00 

De avondlessen zijn van 15:00 – 21:00 uur.
Voor de dagopleiding vertrekken de bussen om 14:15 uur. 

Absentie.

Alle deelnemers dienen op tijd aanwezig te zijn bij alle activiteiten van de school. In geval van absentie door ziekte of onvoorziene dringende redenen dient deze voor 7:30 uur doorgegeven te worden op telefoonnummer 465-0808 of bij de klassementor. De reden van absentie dient vermeld te worden en bij terugkeer op school dient er een door de ouder of vertegenwoordiger een (dokters) brief ingeleverd te worden. Bij ongeoorloofd verzuim wordt de 20-80% regeling toegepast. 

Gedrag.

Alle deelnemers dienen zich aan het schoolreglement te houden en moeten zonder meer alle aanwijzingen van de docenten en ander personeel van het Maris Stella SBO opvolgen. Alle deelnemers dienen vanuit hun zelfrespect, respect aan anderen te tonen. Zie gedragscode van Maris Stella SBO. 

Uniform:

Alle deelnemers moeten geüniformeerd op school komen volgens de regels van zijn/haar afdeling.
Deze regels zijn onder andere:

- Lange donkerblauwe of zwarte effen spijkerbroek (jeans).
- Poloshirt met schoollogo voor studierichting:
Horeca: wit.
Toerisme: blauw.
UiterlijkeVerzorging: geel.
- Deelnemers moeten schoenen of gymschoenen dragen.
- Slippers en open sandalen zijn niet toegestaan in verband met veiligheid.
- Korte of driekwart broeken of rokken zijn absoluut niet toegestaan.
- Laag hangende broeken bij de jongens is absoluut niet toegestaan.
- Hoofddeksel (petten / hoeden / mutsen / nylon caps, etc, etc) en/of zonnebril in de klaslokalen is niet toegestaan.
- Vrouwelijke deelnemers dragen geen overdreven make-up.
  Het dragen van praktijkkleding, zowel in de afdeling Horeca als in de afdeling Wellness, is verplicht.
- De praktijkkleding wordt op school aangedaan; de student komt met schooluniform aan naar school en verkleedt zich op school in de daarvoor bestemde kleedkamers.
- Deelnemers zonder complete beroepskleding worden niet in de praktijklessen toegelaten.
- Vrouwelijke deelnemers mogen niet meer dan 2 oorbellen per oor dragen.
- Mannelijke deelnemers mogen geen oorbellen dragen op het schoolterrein.
- Piercing in het gezicht en in de tong is ten strengste verboden.
- Het hebben van lange nagels zowel bij dames en heren is niet toegestaan in verband met hygiëne.
- Zichtbare tatoeages zijn niet toegestaan.
- Om veiligheids- en hygiënische redenen is het niet toegestaan dat deelnemers kettingen, horloges, armbanden en oorbellen tijdens de praktijklessen dragen.

Bij excursies en gedurende de beroepspraktijkvorming draag je het volledige schooluniform of kleding volgens afspraak met het bedrijf of de docent. 

Schooltas. 

Alle deelnemers dienen te beschikken over een geschikte schooltas om hun lesmateriaal in te bewaren. Ook dienen alle deelnemers te beschikken over hun eigen schrijfmaterialen. 

Belangrijke aandachtspunten.

- Gebruik van mobiele telefoons/I phone's/ Samsung Galaxy/ I-pods/ MP3 apparatuur en dergelijke in de les is ten strengste verboden.
- Maris Stella SBO is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke eigendommen van de deelnemers (mobiele telefoons, I-pods, etc).
- Het is niet toegestaan om in de leslokalen te eten of te drinken.

Schoonhouden schoolterrein en toiletten.

Alle deelnemers dienen mee te werken bij het schoonhouden van ons schoolterrein.Al het vuil dient in de vuilniscontainers te worden gegooid.
Indien betrapt bij het vervuilen van het schoolterrein worden disciplinaire maatregelen genomen.Er zijn dames- en herentoiletten. Alle deelnemers dienen mee te helpen om de toiletten schoon te houden. Samenscholing in de toiletten is ten strengste verboden.

Enkele verbodsregels:

Het is ten strengste verboden om in de schoolgebouwen, klaslokalen, kantoren, toiletten, praktijklokalen en of op het schoolterrein te roken. Bij overtreding van deze regel wordt door de schoolleiding disciplinaire maatregelen genomen.

Het plegen van geweld, handtastelijke grappen, beledigingen, bedreigingen, het gebruiken van vulgaire woorden en ongepaste tekens zijn ten strengste verboden. Bij overtreding van deze regel wordt door de schoolleiding disciplinaire maatregelen genomen.

Geen enkel spel dat op het terrein of in de klaslokalen van Maris Stella SBO gespeeld wordt, mag gepaard gaan met geld. Bij overtreding van deze regel wordt door de schoolleiding disciplinaire maatregelen genomen.

Voor het verkopen van loten is toestemming van de schoolleiding nodig. De schoolleiding evalueert voor welk doel de verkoop is, of het wel wettelijk toegestaan is en neemt dan hierover een besluit.

Het is ten strengste verboden om de volgende plaatsen te betreden of daar te zitten:

- Buiten het schoolterrein.
- Voor het schoolgebouw op het terrein.
- Bij de parkeerplaatsen op het schoolterrein
- Op de trappen
- Het terrein achter de Horeca- afdeling
- Het terrein achter de sporthal
- Op de noodtrap
- De oprijlaan bij de zij-ingang
- In de hal bij de directie indien je daar niet hoeft te zijn
- Docentenkamer / docenten toilet

Bij overtreding van deze regels wordt door de schoolleiding disciplinaire maatregelen genomen.

Het is ten strengste verboden om op de bankleuningen, tafels of vuilniscontainers te zitten.
Gedurende de lessen of gedurende de toetsweek is het ten strengste verboden om op de banken naast de theorielokalen te zitten.
In alle gevallen van diefstal, gevallen van overtreding of schade veroorzaakt aan het Maris Stella SBO, hoe klein het ook mag lijken, heeft de schoolleiding de bevoegdheid om de politie in te schakelen en/of maatregelen te nemen. 

In het bezit zijn van zaken zoals vuurwapens, messen, zakmessen, scherpe voorwerpen en dergelijke is ten strengste verboden.
Bij overtreding van deze regel kan een student geschorst worden, van school verwijderd worden en/of bij de politie worden aangegeven. Het RK Schoolbestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld en de student dient zich daar te melden.

Het BEZIT, GEBRUIK, ONDER INVLOED ZIJN en VERSPREIDEN van drugs en/of alcohol zijn verboden op school en haar directe omgeving.
Het reglement is van toepassing op alle deelnemers van een RK school.

- op school
- in de omgeving – binnen een straal van 100 meter
- verplaatsing tussen 2 vestigingsplaatsen tijdens de schooluren
- excursies/ buitenschoolse activiteiten
- stage

Het begrip ‘drugs’ definiëren wij als:

Alle verdovende, kalmerende, opwekkende en hallucinogenen (geestelijke bewust zijn veranderende middelen) in de breedste zin van het woord die gebruikt worden als genotsmiddel.

BEZIT, middelen die aan de persoon toebehoren of die hij bij zich heeft. Het ogenblik dat iemand drugs en/of alcohol in welke vorm dan ook bij zich heeft of ergens op school verstopt, is er sprake van bezit.

GEBRUIK, Het consumeren, gebruiken van drugs en/of alcohol.

ONDER INVLOED ZIJN, wanneer gedrag afwijkt van het normaal patroon door gebruik. Het betreft dus een beoordeling op basis van gedragsfactoren van het dagelijks functioneren van de betrokkene.

VERSPREIDEN, het doorgeven (gratis of tegen betaling) van producten.

De school zal de meldingsplicht aan de bevoegde instanties op de voet volgen bij het constateren van een overtreding van de opiumwetgeving.

- Te allen tijde kan de school de politie inschakelen bij bezit van drugs.
- Elke leerling is verplicht op elk moment dat de school dit noodzakelijk acht zich te onderwerpen aan een drugs- en/of alcoholtest.
- Bij positief resultaat, zal betrokken leerling zich onderwerpen aan een behandelplan onder supervisie van FMA.
- Vooraf aan een stage zal de school de leerling aan een drugs- en alcoholtest onderwerpen.
- Wie het alcohol- en drugsreglement overtreedt wordt hiervoor gesanctioneerd.

De schoolleiding van het Maris Stella SBO is bevoegd om disciplinaire maatregelen te nemen die nodig worden geacht voor het goed functioneren van onze school en ter bescherming van onze deelnemers en ons personeel.
De school adviseert om zaken die een belemmering kunnen vormen voor een succesvolle afronding van de opleiding, te voorkomen.

Leslokalen. 

Het is niet toegestaan om in de leslokalen te eten of te drinken. Het eten en drinken dienen onder het overdekte terrein bij de kantine of op plekken waar er zitbanken zijn plaats te vinden.

De deelnemer dient verantwoordelijk om te gaan met alle aanwezig materiaal in het lokaal zoals stoelen, banken, borden, computers, materialen/gereedschappen in de praktijklokalen etc etc. Indien een deelnemer schade berokkent aan eigendommen van het Maris Stella SBO, dan dient hij of zij hiervoor te betalen.

De leiding van het Maris Stella SBO dient het goed functioneren van de instelling en de veiligheid van alle deelnemers en personeel te waarborgen en is daarom bevoegd om disciplinaire maatregelen te nemen daar waar het nodig is.

Maris Stella SBO

Maris Stella SBO is een instelling waar in een veilige omgeving kwalitatief en innovatief onderwijs op diverse niveaus aangeboden wordt.

Maris Stella SBO is actief op social media. Volg ons op social media.

CONTACT

Voor meer informatie kunt u terecht met ons contact opnemen.

Address : Grebbelinieweg 62, Willemstad, Curacao

Telefoon: +(5999)4650808