Kernwaarden

Maris Stella SBO is een onderwijsinstelling die opleidt voor de arbeidsmarkt en deelname aan een internationale samenleving. Onze instelling wil deelnemers en personeel een fijn, veilig en stimulerend leer- en werkklimaat bieden. Om dit te bereiken is het belangrijk dat we vanuit dezelfde kernwaarden afspraken maken over de omgang met elkaar.
Tegenover het individuele recht op goed onderwijs en een goede werkgever heeft iedereen de plicht zich aan afspraken te houden.

VOOR WIE, WAAR EN WANNEER?
De gedragscode is van toepassing op alle deelnemers en personeelsleden van Maris Stella SBO. De code geldt in alle gebouwen en aanpalende terreinen / pleinen van de instelling. Daarnaast is de code ook van toepassing tijdens georganiseerde activiteiten die buiten de instelling plaatsvinden.

KERNWAARDEN.

Maris Stella heeft de volgende kernwaarden:
- Respect en gemeenschapszin
- Vertrouwen en veiligheid
- Verantwoordelijkheid, professionaliteit en Integriteit.

Respect en gemeenschapszin. 

Binnen het Maris Stella SBO werken deelnemers en personeel samen aan goed onderwijs. Dit lukt alleen als er respect is voor de ander en voor de omgeving. In ons gedrag en in onze woorden erkennen we de positie en verantwoordelijkheid van anderen binnen onze instelling. Samenwerken betekent sociaal zijn en elkaar respecteren, al zijn we niet hetzelfde. We komen uit verschillende gezinnen en culturen. We hebben misschien een verschillende religie of levensovertuiging. We zijn man of vrouw. We verschillen in leeftijd, lengte, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden. Voor een goede samenwerking is het noodzakelijk dat we aanspreekbaar zijn op ons gedrag en dat we anderen aanspreken op ongewenst gedrag tegenover ons zelf of anderen. Respectvol omgaan met de omgeving wil zeggen samen zorg dragen voor de gebouwen, pleinen en de buurt, door ervoor te zorgen dat alles er netjes uit ziet en er geen rommel achter blijft of zaken beschadigen. 

Respect en gemeenschapszin leiden tot de volgende afspraken:

- We begroeten elkaar.
- We volgen aanwijzingen van docenten en ander onderwijsondersteunend personeel, leidinggevenden, schoolverzorger, secretaresse en administratief medewerkster op.
- We intimideren, discrimineren, roddelen en pesten niet; we gebruiken geen enkele vorm van geweld, noch fysiek, noch verbaal.
- We komen afspraken na.
- We nemen elkaar serieus en helpen elkaar; we kleineren elkaar niet.
- We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en zijn bereid ons eigen gedrag te verklaren.
- We ruimen onze rommel op en spreken iedereen die dat niet doet erop aan.

Vertrouwen en veiligheid. 

Iedereen is verantwoordelijk voor de fysieke en sociale veiligheid in Maris Stella SBO. Veiligheid is een wezenlijke voorwaarde om succesvol te kunnen leren en werken. We zorgen ervoor dat we zelf te vertrouwen zijn en nemen anderen serieus. Geweld, roddelen, pesten, intimidatie, discriminatie en/of bedreiging worden niet getolereerd. Het spreekt vanzelf dat wapens en drugs verboden zijn. Zie informatie drugsbeleid van Maris Stella SBO in hoofdstuk 10.

Vertrouwen en veiligheid leiden tot de volgende afspraken:

- We spreken met elkaar en niet over elkaar; we roddelen niet over elkaar.
- We beheersen ons bij ruzie of onenigheid. We zoeken op een professionele manier naar oplossingen en gaan elkaar zeker niet slaan. We praten de situatie uit, eventueel met de hulp van derden.
- We liegen of bedriegen niet.
We communiceren duidelijk.
We gaan zorgvuldig om met de privacy van anderen.
We scholen niet samen op een manier waardoor anderen zich geïntimideerd voelen.
We houden rekening met de gevoelens van anderen.
We houden ons aan de veiligheidsvoorschriften.
Als we iets weten, waardoor anderen gevaar lopen, melden we dat aan onze mentor of afdelingscoördinator.

Verantwoordelijkheid, professionaliteit en integriteit.

Samenwerken betekent ook verantwoordelijk zijn voor elkaar, voor een goede werksfeer, maar ook voor onze spullen en die van anderen.
Samenwerking betekent ook dat iedereen zich aan afspraken houdt. We spreken iemand erop aan, als hij/zij zich niet aan de afspraken houdt. Iedereen is hiervoor zelf verantwoordelijk. We verschuilen ons niet achter de verantwoordelijkheden van anderen.
Iedereen binnen het Maris Stella SBO is aanspreekbaar op een professionele houding: we zorgen voor onze eigen deskundigheid en werken resultaatgericht. Een professioneel kent en accepteert de verschillen in posities en verantwoordelijkheden van diverse medewerkers binnen de onderwijsinstelling. 

Verantwoordelijkheid, professionaliteit en integriteit leiden tot de volgende afspraken:

- Een ouderejaars student geeft het goede voorbeeld aan een jongere.
- We accepteren de verantwoordelijkheden die horen bij de rol van anderen zonder ons hier achter te verschuilen.
- We zorgen voor een goede voorbereiding van de lessen; we komen op tijd en spijbelen niet.
- We gebruiken informatie alleen voor het doel waarvoor we het hebben gekregen.
- We gaan zorgvuldig om met middelen (tijd en materialen) van anderen en/of de organisatie: we maken niets zoek, kapot of vies; we verspillen niets.
- We verzorgen ons uiterlijk en dragen onze uniform. We dragen geen aanstootgevende kleding tijdens activiteiten buiten de instelling. Binnen de opleiding maken we afspraken over gepaste kleding tijdens de BPV.

Naleving gedragscode. 

Als medewerker of deelnemer van het Maris Stella SBO werken we allemaal mee aan een veilig leer- en werkklimaat.
We zijn verantwoordelijk voor ons eigen handelen en gebruiken deze gedragscode daarbij als leidraad. Daarnaast stimuleren we anderen te handelen volgens de afspraken in deze gedragscode.
Het personeel geeft hierbij het goede voorbeeld: leidinggevenden, docenten en overige personeel. Ouderejaars deelnemers geven het goede voorbeeld aan de jongeren.
Als we gedrag zien dat tegen de afspraken in gaat, spreken we de betrokkene(n) erop aan. Komen we er samen niet uit, dan nemen we contact op met onze mentor, afdelingscoördinator of Interne Begeleider.

Bij ongepast gedrag volgen disciplinaire maatregelen.

Maris Stella SBO

Maris Stella SBO is een instelling waar in een veilige omgeving kwalitatief en innovatief onderwijs op diverse niveaus aangeboden wordt.

Maris Stella SBO is actief op social media. Volg ons op social media.

CONTACT

Voor meer informatie kunt u terecht met ons contact opnemen.

Address : Grebbelinieweg 62, Willemstad, Curacao

Telefoon: +(5999)4650808