Algemeen Informatie

Administratie / Secretariaat

Openingstijden voor studenten:
07:00 – 07:20
10:30 – 10:55
14:00 – 14:30

Beroepspraktijkvorming.

Tijdens de beroepspraktijkvorming krijg je voor je praktische vorming met het bedrijfsleven te maken. Je zoekt en kiest zelf een leerbedrijf. Het leerbedrijf wordt door de BPV coördinator beoordeeld.

Betaling studiekosten.

Al onze deelnemers dienen (indien nodig) een betalingsregeling te treffen met het bevoegde gezag van de instelling. Jij en/of je ouders tekenen een schuldbekentenis aan het bevoegde gezag en kunnen het restant bedrag na inschrijving, in 4 termijnen betalen.

Boeken en Leermiddelen.

Je dient je boeken tijdig te bestellen aangezien je zonder boeken achterstand zal oplopen in je opleiding. Bij de deelkwalificaties/vakken worden studieboeken en/of syllabussen gebruikt.
De Studiefinanciering Curaçao betaalt alle studiekosten. Elk jaar verandert het boekengeld, omdat het afhankelijk is van de vraagprijs per boek in Nederland en uiteraard de Euro-koers.

Certificaten RKCS.

Aan het einde van elk schooljaar reikt het RK Centraal Schoolbestuur certificaten uit aan de best geslaagden van elke afdeling van alle RK scholen. Daarnaast kan elke school een deelnemer voordragen voor het Certificaat van Verdienste.
Criteria hiervoor zijn:-de deelnemer is actief op sociaal gebied-de deelnemer presteert op het gebied van sport-de deelnemer vertoont een voorbeeldig gedrag op school en/of in de maatschappij 

Consumptie – kantine.

Elke deelnemer kan gebruik maken van de kantine om eten en drinken te kopen. Dit mag alleen in de pauze en vrije lesuren. Eten en drinken in de theorie- en/of praktijklokalen is ten strengste verboden. 

Contract beroepspraktijkvorming.

Elke deelnemer tekent voor het praktijklopen in een leerbedrijf een BPV contract. Hierin staan de rechten en plichten van de deelnemer, de onderwijsinstelling, het bedrijf en de organen die hierbij betrokken zijn. Voor deelnemers onder de 21 jaar moeten de ouders of verzorgers tekenen. 

Decaan.

De decaan heeft de zorg over de studiekeuze begeleiding van de deelnemer. Keuzebegeleiding is gericht op oriëntatie en het kiezen van een passende studie- en beroepenrichting. 

Deelnemersraad.

De deelnemersraad is een orgaan binnen de school, dat bestaat uit 1 (een) gekozen lid van elke klas.
De deelnemersraad vertegenwoordigt de deelnemers bij de verschillende vormen van overleg, binnen en buiten de school en behartigt daarbij de belangen van de deelnemers zo goed mogelijk.
De deelnemersraad heeft ook als taak om mee te helpen bij het scheppen en onderhouden van een prettig leef- werk- en studeerklimaat op school.
De deelnemersraad kan elk studiejaar weer in het leven geroepen worden en heeft adviesrecht bij bepaalde beleidsbeslissingen. 

Docentenkamer.

Deelnemers mogen zich niet in de docentenkamer bevinden. Ook niet om iets te halen voor een docent of om een docent te spreken. 

Fooienpot.

Gasten in het restaurant geven soms als waardering voor de bediening en voor het eten iets extra in de vorm van een fooi. Deze fooien worden bijgehouden en in samenspraak met de docenten en de groep deelnemers besteed. 

Goede leefstijl.

Elke deelnemer werkt aan een goede leefstijl door regelmatig te leven. Ze vinden een vast patroon in school, studie, ontspanning, gezonde voeding en voldoende nachtrust. Ze zorgen goed voor zichzelf. 

Infobord.

Op het prikbord staat informatie over actualiteiten en activiteiten, roosterwijzigingen en andere mededelingen. Deelnemers mogen niet zonder toestemming van het managementteam berichten op het prikbord plaatsen.
Interne begeleiderMaris Stella SBO heeft een Interne Begeleider beschikbaar voor studie- en persoonlijke problemen. Samen met de deelnemer zal zij trachten een oplossing te vinden voor de gerezen problemen. Indien nodig zal zij in samenspraak met de mentor zorgen voor externe begeleiding. 

Klachten.

Conform artikel 18 van de Onderwijsrechtgeving, dient iedere schoolbestuur een klachtenprocedure en een Klachtencommissie te hebben. Het RK Centraal Schoolbestuur heeft per 1 maart 2011 officieel een klachtenprocedure geïntroduceerd en een klachtencommissie ingesteld.
Maris Stella SBO is bekend met de klachtenprocedure en heeft een klachtenformulier beschikbaar.Voor meer informatie zie: www.rkcs.org of benader de adjunct directeur. 

Klassenvertegenwoordiger.

Aan het begin van het studiejaar kiest de klas een klassenvertegenwoordiger en een klassenassistent.
De klassenvertegenwoordiger zorgt voor het klassenboek en ook onder andere voor het doorgeven van belangrijke boodschappen en informatie. Hij/Zij kan lid zijn van de deelnemersraad.
Bij afwezigheid van de klassenvertegenwoordiger neemt de klassenassistent deze taken over. 

Keuring.

Alle deelnemers die een opleiding volgen in de afdeling Horeca volgen dienen zich te laten keuren. Deze keuring vindt plaats bij de Gezondheidsdienst te Zaquito. 

Kopiëren.

Bij de schoolverzorger kan je tegen een zacht prijsje kopiëren. 

Mentor.

De communicatie tussen onderwijsinstelling, deelnemer en ouders loopt in eerste instantie via de mentor. Deze geeft voorlichting aan de klas, maakt afspraken met de klas, houdt vorderingen en presentie bij, reikt de rapporten uit en houdt overleg met de coördinatoren.
De mentor zorgt voor een goede sfeer in de klas en organiseert dienovereenkomstig activiteiten en ontmoetingen. 

Ongevallenverzekering.

Alle deelnemers zijn verzekerd tegen ongevallen op het schoolterrein en tijdens een excursie onder begeleiding van docenten. 

Parkeren.

De deelnemers die met eigen transport naar school komen, parkeren netjes in de parkeervakken en niet op de trottoirs. Auto’s die verkeerd geparkeerd staan kunnen worden weggesleept of een wielklem krijgen. 

Pauze.

In de pauze zijn alle deelnemers op het schoolterrein. Deelnemers mogen niet alleen in lokalen blijven en mogen ook niet van het terrein af. Elke deelnemer die toch van het schoolterrein afgaat tijdens de pauze doet dit op eigen risico. 

Presentielijst.

In het SBO telt de aanwezigheid en participatie van de deelnemer mee voor de afronding van de studie. Alle docenten houden dit bij conform het registratiesysteem (presentielijst en leerlingvolgsysteem).
Elke klas krijgt een presentielijst van de vakdocent bij wie ze les krijgt. Deze dient door alle deelnemers ondertekend te worden. Elke deelnemer is hiervoor persoonlijk verantwoordelijk. De deelnemer moet minstens 80% van de lessen (per vak) bijgewoond hebben per periode.

Resultatenlijst.

Een overzicht van de behaalde resultaten (cijferlijst) wordt 4 keer per studiejaar uitgereikt. 

Schoolverklaringen.

De deelnemer kan elke dag bij de secretaresse een aanvraagformulier invullen voor een schoolverklaring. De schoolverklaringen kunnen alleen op de donderdag opgehaald worden. 

Stichting Studiefinanciering.

Nadat de deelnemer met de ouders studiefinanciering heeft aangevraagd om de studiekosten te betalen, hebben de deelnemer en de ouder de verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat het verschuldigde bedrag aan het bevoegd gezag betaald wordt. Dit dient te gebeuren via een automatische overschrijving van de rekening van de deelnemer naar die van de school. Mocht de school merken dat de deelnemer niet voldoet aan de gemaakte afspraken dan kan de school via het bevoegde gezag SSC benaderen om maatregelen te treffen. 

Studiekosten.

De studiekosten moeten elk jaar betaald worden. Het betalen van de studiekosten geeft de deelnemer recht op goed onderwijs en de resultaten hiervan.
Deze studiekosten omhelzen o.a.: gastcolleges, excursies, bezoeken aan bedrijven, licenties van speciaal aangeschafte software programma’s, internetaccounts, workshops, deelnemersactiviteiten zoals sportdagen en verschillende vieringen, enz. Naast de basis studiekosten heeft de deelnemer ook kosten zoals schooluniform en boeken, maar ook het praktijk uniform. Afhankelijk van welke opleiding de deelnemer volgt zijn er ook nog andere benodigde producten en materialen, zoals bijvoorbeeld voor de opleiding Kok een messenset. Voor de opleiding in Toerisme moet je een EHBO cursus volgen en in het examenjaar van niveau 3 ga je op studiereis. Bij de inschrijving ontvang je de lijst met benodigdheden en vereisten voor de opleiding die jij gekozen hebt. 

Talenworkshop.

In de Talenworkshop wordt taalondersteuning gegeven in 3 verschillende talen. Indien de studievoortgang van de deelnemer door taalproblemen belemmerd wordt, zal aan de deelnemer een individueel traject in de Talenworkshop aangeboden worden. 

Te laat en verzuim.

Te laat en verzuim wordt bijgehouden en in geval van overtredingen worden maatregelen genomen. Elke deelnemer moet zich houden aan de studielasturen. Deze zijn nodig voor het behalen van een diploma. Van iedere deelnemer wordt de aanwezigheid nauw bijgehouden. Het is dus verstandig om onaangename situaties te vermijden door gewoon op tijd te komen en verzuim te beperken tot ernstige ziekte.
Per elke 3 keer dat een deelnemer zich te laat meldt voor eenzelfde vak, wordt dit als één lesuur ongeoorloofd verzuim beschouwd. 

Toetsen.

Er worden per dag maximaal twee schriftelijke toetsen opgegeven. De toetsrooster wordt minstens een week van tevoren bekend gemaakt. Een door ziekte van een docent uitgevallen toets, zal op een nader te bepalen moment opnieuw aangeboden worden. 

Toetsweken.

Aan het eind van elke periode wordt een toetsweek gehouden. Tijdens deze week vervalt het normale rooster. Tijdens een toetsweek gelden er bepaalde regels.

Vakantiedagen studiejaar 2016-2017

Grote vakantie 1 t/m 10 augustus 2016
Verkiezingsdag 30 september 2016
Tussenvakantie 10 t/m 14 oktober 2016
Dia di Pais Korsou 10 oktober 2016
Kerstvakantie 19 december 2016 t/m 4 januari 2017
Kinderkarnaval 20 februari 2017
Grote karnaval 27 februari t/m 1 maart 2017
Paasvakantie 13 april t/m 21 april 2017
Extra vrije dag/ Koningsdag 24 april t/m 28 april 2017
Dag van de Arbeid 1 mei 2017
Hemelvaartsvakantie 25 en 26 mei 2017
Grote vakantie 10 juli t/m 31 juli 2017

Aanvang van het studiejaar 2017/2018

Verlof.

Mocht het zo zijn dat de deelnemer om bepaalde redenen enkele dagen niet aanwezig kan zijn (bijv. sterfgeval in de familie, speciale reis) dan moet hij/zij hierover contact opnemen met zijn/haar mentor.

Voorlichtingsavonden.

Om ouders/verzorgers te informeren over de gang van zaken in Maris Stella SBO worden er informatiemomenten georganiseerd:

Algemene informatie: Informatie over de opleidingen wordt bij de aanvang van het studiejaar gegeven
Ouder avonden: Hier wordt kennis gemaakt met de mentor en wordt gesproken over algemene afspraken en
beroepspraktijkvorming
Tafeltjesavonden: Hier wordt gesproken over de vorderingen van de deelnemer aan de hand van de resultatenlijst
Persoonlijke spreekuren: Op verzoek van de ouder, mentor, IB’er of management team kan een persoonlijk gesprek
plaatsvinden.


Vrije lesuren / tussenuren. 

Tijdens vrije lesuren of tussenuren blijven de deelnemers onder het overdekte. De deelnemers mogen dan het schoolterrein absoluut niet verlaten. Elke deelnemer die dan toch van het schoolterrein afgaat doet dit op eigen risico.

Ziekmelden. 

Als de deelnemer door ziekte de instelling moet verlaten, meldt hij zich bij de adjunct directeur. Deze zal het vertrek met reden in het klassenboek noteren zodat andere docenten weten waarom de deelnemer op die dag verder afwezig is. Indien de deelnemer de instelling verlaat zonder eerst bij de adjunct directeur te melden wordt dit in de 20-80% regeling meegenomen.

Maris Stella SBO

Maris Stella SBO is een instelling waar in een veilige omgeving kwalitatief en innovatief onderwijs op diverse niveaus aangeboden wordt.

Maris Stella SBO is actief op social media. Volg ons op social media.

CONTACT

Voor meer informatie kunt u terecht met ons contact opnemen.

Address : Grebbelinieweg 62, Willemstad, Curacao

Telefoon: +(5999)4650808